FANDOM


Elemental Mistress Doriado
精霊術師(エレメンタルマスター) ドリアード
ElementalMistressDoriado-DR3-EN-R-UE
 Tên Nhật (Kana)
精霊術師
エレメンタルマスター ドリアード
 Tên Nhật (Chuẩn) 精霊術師
エレメンタルマスター
ドリアード
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Masutā Doriādo
 Tên Nhật (Dịch) Elemental Master Doriado
 Tên Hàn 엘리멘틀 마스터 드리야드
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1400
 Mã số 99414168
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.