FANDOM


Elemental Hero Stratos
  • Nhật: E・HERO エアーマン
  • Kana: エレメンタルヒーロー エアーマン
  • Romaji: Erementaru Hīrō Eāman
  • Việt: Người Hùng Nguyên Tố Khí Công
Khác:
Elemental HERO Airman
Hệ

PHONG

Loại
Cấp sao

4 ★★★★

CÔNG / THỦ

1800 / 300

Bạn có thể chia đôi CÔNG của lá này, cho đến Giai đoạn Kết thúc, lá này có thể tấn công trực tiếp đối thủ.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Elemental Hero Stratos You can halve this card's ATK until the End Phase to allow this card to attack your opponent directly this turn.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.