FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 15:32, ngày 5 tháng 8 năm 2018Korotime (tường | đóng góp)‎ . . (952 byte) (+952)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{Manga card | article_messages = {{Reconstructed lore|manga}} | main = Elemental HERO Stratos | fanart = ElementalHEROStratos-Fanart.png | image = Elemen…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.