FANDOM


Elemental Hero Ocean
  • Nhật: E・HERO オーシャン
  • Kana: エレメンタルヒーロー オーシャン
  • Romaji: Erementaru Hīrō Ōshan
  • Việt: Người Hùng Nguyên Tố Đại Dương
Hệ

THỦY

Loại
Cấp sao

4 ★★★★

CÔNG / THỦ

1500 / 1200

Khi "Umi" được kích hoạt trên sân, có thể tấn công người chơi trực tiếp.


Nguồn Viz Media: Khi "Umi" trên sân, lá này có thể tấn công trực tiếp.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Elemental Hero Ocean When "Umi" is activated on the field, can attack the player directly.
Nhật に「」が発動している時、プレイヤーに直接攻撃ができる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.