FANDOM


Elemental Hero Inferno
  • Nhật: E・HERO フレイム・ブラスト
  • Kana: エレメンタルヒーロー フレイム・ブラスト
  • Romaji: Erementaru Hīrō Fureimu Burasuto
  • Việt: Người Hùng Nguyên Tố Nộ Hoả
Khác:
Elemental HERO Flame Blast
Hệ

HỎA

Loại
Cấp sao

8 ★★★★★★★★

CÔNG / THỦ

2300 / 1600

Nguyên liệu Dung hợp

Phải được Triệu hồi Dung hợp và không thể được Triệu hồi Đặc biệt theo cách khác. Nếu lá này chiến đấu với quái thú THUỶ, lá này tăng 1000 CÔNG chỉ trong Bước Thiệt hại. Khi lá này bị tiêu diệtgửi vào Mộ: Thêm 1 Phép từ Mộ vào tay của bạn.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Elemental Hero Inferno When battling WATER monsters, this monster's ATK is boosted by 1000. When this card is destroyed and sent to the Graveyard, take one Spell Card from the Graveyard and add it to your hand.
Nhật 水属性モンスターと戦闘を行う時、このモンスターの攻撃力は1000P上昇する。このカードが破壊され墓地に行った時、墓地にある魔法カード1枚を手札に加える

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.