FANDOM


Elemental Hero Flash
  • Nhật: E・HERO フラッシュ
  • Kana: エレメンタルヒーロー フラッシュ
  • Romaji: Erementaru Hīrō Furasshu
  • Việt: Người Hùng Nguyên Tố Tia Chớp
Hệ

QUANG

Loại
Cấp sao

4 ★★★★

CÔNG / THỦ

1100 / 1600

Khi lá này được gửi vào Mộ, thêm 1 Bài Phép hoặc Bẫy từ Mộ của bạn vào tay của bạn.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Elemental Hero Flash When this card is sent to the Graveyard, add 1 Spell or Trap Card from your Graveyard to your hand.
Nhật 墓地に送られた時、墓地の魔法1枚を手札に加える

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.