FANDOM


Elemental Hero Bubbleman
  • Nhật: E・HERO バブルマン
  • Kana: エレメンタルヒーロー バブルマン
  • Romaji: Erementaru Hīrō Baburuman
  • Việt: Người Hùng Nguyên Tố Thủy Phao
Hệ

THỦY

Loại
Cấp sao

4 ★★★★

CÔNG / THỦ

800 / 1200

Nếu đây là lá bài duy nhất trên tay của bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó (từ tay của bạn). Khi lá này được Triệu hồi: Bạn có thể rút 2 lá. Bạn phải không điều khiển lá bài khác và không có bài trên tay bạn để kích hoạtthực thi hiệu ứng này.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Elemental Hero Bubbleman If this is the only card in your hand, you can Special Summon this card from your hand. When this card is Normal Summoned, Flip Summoned or Special Summoned, if there are no other cards on your side of the field and in your hand, you can draw 2 cards from your Deck.
Nhật 手札がこのカード1枚だけの場合、このカードを手札から特殊召喚できる。このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時に自分の場上と手札に他のカードが無い場合、デッキからカードを2枚ドローする事ができる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.