FANDOM


Elemental HERO Wildedge
E・HERO ワイルドジャギーマン
ElementalHEROWildedge
Nhóm liên quan HEROElemental HERO
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Fusion/Effect
ATK/DEF 2600/2300
Mã số 10526791
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
"Elemental HERO Wildheart" + "Elemental HERO Bladedge"

Phải được Triệu hồi Dung hợp và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng cách nào khác. Lá bài này có thể tấn công tất cả các quái thú đối phương điều khiển (một đòn tấn công cho từng quái thú vào mỗi Lượt Chiến đấu).

English Description
"Elemental HERO Wildheart" + "Elemental HERO Bladedge"

Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. This card can attack every monster your opponent controls (one attack on each monster per Battle Phase).