FANDOM


Elemental HERO Steam Healer
E・HERO スチーム・ヒーラー
ElementalHEROSteamHealer
Nhóm liên quan HEROElemental HERO
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Fusion/Effect
ATK/DEF 1800/1000
Mã số 81197327
Loại Hiệu ứng Summon, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
"Elemental HERO Burstinatrix" + "Elemental HERO Bubbleman"

Phải được Triệu hồi Dung hợp và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng cách nào khác. Khi lá bài này tiêu diệt quái thú bởi chiến đấu và gửi nó xuống Mộ bài: Nhận thêm vào Điểm Gốc bằng với điểm Tấn công của quái thú bị tiêu diệt đó ở dưới Mộ bài.

English Description
"Elemental HERO Burstinatrix" + "Elemental HERO Bubbleman"

Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. When this card destroys a monster by battle and sends it to the Graveyard: Gain Life Points equal to the ATK of that destroyed monster in the Graveyard.