FANDOM


Elemental HERO Poison Rose
E・HERO(エレメンタルヒーロー) ブルーメ
ElementalHEROPoisonRose
Nhóm liên quan HEROElemental HERO
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Plant/Effect
ATK/DEF 1900/2000
Mã số 51085303
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Không thể được Triệu hồi Thường hoặc Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Rose Bud" và không thể được Triệu hồi Đặc biệt theo cách nào khác. Mỗi lần lá này gây Thiệt hại Chiến đấu cho đối phương: Nó tăng thêm 200 ATK và giảm đi 200 DEF. Đối phương chỉ có thể chọn mục tiêu "Elemental HERO Poison Rose" để tấn công.
English Description
Cannot be Normal Summoned or Set. Must be Special Summoned with "Rose Bud" and cannot be Special Summoned by other ways. Each time this card inflicts Battle Damage to your opponent: It gains 200 ATK and loses 200 DEF. Your opponent can only target "Elemental HERO Poison Rose" for attacks.