FANDOM


Elemental HERO Magma Neos
E・HERO マグマ・ネオス
ElementalHEROMagmaNeos
Nhóm liên quan HEROElemental HERO
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Fusion/Effect
ATK/DEF 3000/2500
Mã số 78512663
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
"Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Flare Scarab" + "Neo-Spacian Grand Mole"

Lần đầu phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách bằng cách xáo trộn các lá bài nó yêu cầu mà bạn đang điều khiển vào trong Bộ bài. (Bạn không cần sử dụng "Polymerization"). Lá bài này nhận thêm 400 điểm Tấn công với mỗi lá bài trên sân chơi. Ở Lượt Kết thúc: Đưa lá này trở về lại Extra Deck. Khi lá bài này được đưa trở về Extra Deck bằng cách này: Đưa tất cả các lá bài trên sân chơi về tay.

English Description
"Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Flare Scarab" + "Neo-Spacian Grand Mole"

Must first be Special Summoned (from your Extra Deck) by shuffling the above cards you control into the Deck. (You do not use "Polymerization"). This card gains 400 ATK for each card on the field. During the End Phase: Shuffle this card into the Extra Deck. When this card is shuffled into the Extra Deck this way: Return all cards on the field to the hand.