FANDOM


Elemental HERO Flare Neos
E・HERO フレア・ネオス
ElementalHEROFlareNeos
Nhóm liên quan HEROElemental HERO
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Fusion/Effect
ATK/DEF 2500/2000
Mã số 81566151
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
"Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Flare Scarab"

Lần đầu phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách bằng cách xáo trộn các lá bài nó yêu cầu mà bạn đang điều khiển vào trong Bộ bài. (Bạn không cần sử dụng "Polymerization"). Lá này nhận thêm 400 điểm Tấn công với mỗi bài Phép/bài Bẫy trên sân chơi. Ở Lượt Kết thúc: Đưa lá này trở về lại Extra Deck.

English Description
"Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Flare Scarab"

Must first be Special Summoned (from your Extra Deck) by shuffling the above cards you control into the Deck. (You do not use "Polymerization".) This card gains 400 ATK for each Spell/Trap Card on the field. During the End Phase: Shuffle this card into the Extra Deck.