FANDOM


Elemental HERO Avian
E・HERO(エレメンタルヒーロー) フェザーマン
ElementalHEROAvian-SDHS-EN-C-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Dực Nhân
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー フェザーマン
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
フェザーマン
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Fezāman
 Tên Nhật (Dịch) Elemental HERO Featherman
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 페더맨
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 21844576
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác