FANDOMElement Fusion
  • Nhật: 元素融合 エレメント・フュージョン
  • Romaji: Genso Yūgō - Eremento Fyūjon
  • Việt: Dung Hợp Nguyên Tố
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Dung hợp Terra Firma trên sân của bạn với hai Elemental HERO bị trục xuất.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Element Fusion Fuse Terra Firma on your field with two excluded Elemental HEROes.
Nhật 自場の「ジ・アース」と除外されたE・HERO2体を融合する

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.