FANDOMElement Counter
  • Nhật: エレメント・カウンター
  • Romaji: Eremento Kauntā
  • Việt: Nguyên Tố Phản Công
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Khi một quái thú "Elemental HERO" bị tấn công, phủ nhận tấn công, và nếu bạn làm thế, gây thiệt hại cho đối thủ bằng với số quái thú "Elemental HERO" trong Mộ x 500.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Element Counter When an Elemental HERO is attacked, negate that attack and inflict the number of Elemental HEROes in the Graveyard x 500 points on your opponent's Life.
Nhật E・HEROが攻撃される時その攻撃を無効にし相手ライフに墓地のE・HEROの数×500Pのダメージを与える

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.