FANDOM


Elegy the Melodious Diva
(げん)(そう)(おと)()エレジー
ElegytheMelodiousDiva-NECH-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
げん
そうの
おと
めエレジー
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
そう
の音
おと
エレジー
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1200
 Mã số 79514956
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.