FANDOM


Tên Tiếng Anh/Việt của lá này không chính thức.

Elder Entity N'tss
구신 누토스
ElderEntityNtss-CROS-KR-SR-1E
 Tên Hàn 구신 누토스
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1200
 Mã số 80532587
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.