Elborz, the Sacred Lands of Simorgh
神鳥(シムルグ)(れい)(ほう)エルブルズ
ElborztheSacredLandsofSimorgh-RIRA-EN-C-1E.png
 Tên Việt Elborz, Thánh Địa của Điểu Sư
 Tên Nhật (Kana)
神鳥
シムルグの
れい
ほうエルブルズ
 Tên Nhật (Chuẩn) 神鳥
シムルグ
の霊
れい
ほう
エルブルズ
 Tên Nhật (rōmaji) Shimurugu no Reihō Eruburuzu
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Môi trường Field.svg
 Mã số 92223430
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.