FANDOM


El Shaddoll Winda
エルシャドール・ミドラーシュ
ElShaddollWinda-DUEA-EN-UR-1E
Nhóm liên quan Shaddoll
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Fusion/Effect
ATK/DEF 2200/800
Mã số 94977269
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous, Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
1 quái thú "Shaddoll" + 1 quái thú ÁM
Lần đầu phải được Triệu hồi Dung hợp. Không thể bị hủy bởi hiệu ứng bài của đối phương. Mỗi người chơi chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt (một số) quái thú một lần trong lượt khi nào lá này còn mặt-ngửa trên sân. Nếu lá này được đưa vào Mộ bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bài Phép/Bẫy "Shaddoll" trong Mộ bài của bạn; lấy nó về tay bạn.
English Description
1 "Shaddoll" monster + 1 DARK monster
Must first be Fusion Summoned. Cannot be destroyed by an opponent's card effects. Each player can only Special Summon monster(s) once per turn while this card is face-up on the field. If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 "Shaddoll" Spell/Trap Card in your Graveyard; add it to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.