FANDOM


El Shaddoll Construct
エルシャドール・ネフィリム
ElShaddollConstruct-DUEA-EN-UR-1E
Nhóm liên quan Shaddoll
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Fairy/Fusion/Effect
ATK/DEF 2800/2500
Mã số 20366274
Loại Hiệu ứng Summon, Trigger, Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
1 quái thú "Shaddoll" + 1 quái thú QUANG
Lần đầu phải được Triệu hồi Dung hợp. Nếu lá này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể đưa 1 lá bài "Shaddoll" từ Bộ bài của bạn vào Mộ bài. Vào lúc bắt đầu Bước Thiệt hại, nếu lá này chiến đấu với quái thú đã được Triệu hồi Đặc biệt: Hủy quái thú đó. Nếu lá này được đưa vào Mộ bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bài Phép/Bẫy "Shaddoll" trong Mộ bài của bạn; lấy nó lên tay bạn.
English Description
1 "Shaddoll" monster + 1 LIGHT monster
Must first be Fusion Summoned. If this card is Special Summoned: You can send 1 "Shaddoll" card from your Deck to the Graveyard. At the start of the Damage Step, if this card battles a Special Summoned monster: Destroy that monster. If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 "Shaddoll" Spell/Trap Card in your Graveyard; add it to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.