FANDOM


Ekibyo Drakmord
(えき)(びょう)ウィルス ブラックダスト
EkibyoDrakmord-SDWS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
えき
びょうウィルス ブラックダスト
 Tên Nhật (Chuẩn)
えき
びょう
ウィルス ブラックダスト
 Tên Nhật (rōmaji) Ekibyō Wirusu Burakkudasuto
 Tên Nhật (Dịch) Plague Virus Blackdust
 Tên Hàn 바이러스 블랙 더스트
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 69954399
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.