FANDOM


Eidos the Underworld Squire
(めい)(てい)(じゅう)()エイドス
EidostheUnderworldSquire-SR01-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
めい
てい
じゅう
きエイドス
 Tên Nhật (Chuẩn)
めい
てい
じゅう
エイドス
 Tên Nhật (rōmaji) Meiteijūki Eidosu
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1000
 Mã số 59463312
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.