FANDOM


Ego Boost
(きょ)(えい)(きょ)(えい)
EgoBoost
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play
Mã số 73178098
Mô tả Hiệu ứng
Khi quái thú tuyên bố tấn công: Chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa trên sân; nó tăng thêm 1000 ATK cho đến hết Lượt Chiến đấu.
English Description
When a monster declares an attack: Target 1 face-up monster on the field; it gains 1000 ATK until the end of the Battle Phase.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.