FANDOM


Effect Veiler
エフェクト・ヴェーラー
EffectVeiler-NKRT-EN-PlR-LE
 Tên Nhật エフェクト・ヴェーラー
 Tên Nhật (rōmaji) Efekuto Vērā
 Tên Hàn 이펙트 뵐러
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Spellcaster / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 97268402
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.