Ecole de Zone
エコール・ド・ゾーン
EcoledeZone-AC01-JP-OP.png
 Tên Việt Phân Vùng Học Hiệu
 Tên Nhật エコール・ド・ゾーン
 Tên Nhật (rōmaji) Ekōru Do Zōn
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Môi trường Field.svg
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.