FANDOM


Echo Oscillation
(れん)(せい)する(しん)(どう)
EchoOscillation-MP15-EN-C-1E
 Tên Việt Dao Động Lặp Lại
 Tên Nhật (Kana)
れん
せいする
しん
どう
 Tên Nhật (Chuẩn)
れん
せい
する振
しん
どう
 Tên Nhật (rōmaji) Renseisuru Shindō
 Tên Nhật (Dịch) Perpetual Oscillation
 Tên Hàn 연성하는 진동
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 15582767
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.