FANDOMEbon Sun
 • Nhật:
  しっ
  こく
  の太
  たい
  よう
 • Kana:
  しっ
  こくの
  たい
  よう
 • Romaji: Shikkoku no Taiyō
 • Việt: Mặt Trời Đen
Khác:
Pitch-Black Sun
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Duy trì

Khi một quái thú bị tiêu diệt: Tăng Điểm Gốc bằng với CÔNG của nó. Khi một (số) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ của bạn: Chúng tăng 1000 CÔNG.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Ebon Sun Each time a monster is destroyed, you will gain the amount of its ATK in Life Points. Each time a monster is summoned from your Graveyard, it will gain 1000 ATK points.
Nhật モンスターが破壊される度自分のLPはその攻撃力分回復する また自分の墓地のモンスターが召喚される度 攻撃力は1000pアップする

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.