FANDOM


Earth Chant
(だい)()(さん)(しょう)
EarthChant-LCYW-EN-C-1E
 Tên Việt Thánh Ca Địa Thổ
 Tên Nhật (Kana)
だい
さん
しょう
 Tên Nhật (Chuẩn)
だい
さん
しょう
 Tên Nhật (rōmaji) Daichi Sanshō
 Tên Hàn 대지 찬송
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tế lễ Ritual
 Mã số 59820352
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.