FANDOM


E☆HERO Pit Boss
E☆HERO盤面の執行者
EHEROPitBoss
Nhóm liên quan HERO
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 6 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Spellcaster/Xyz/Effect
ATK/DEF 2600/2000
Loại Hiệu ứng Summon, Condition
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú Cấp độ 6

Phải được Triệu hồi XYZ và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng cách nào khác. Nếu lá bài này tấn công trực tiếp đối phương và giảm Điểm Gốc của đối phương về 0, trong khi lá bài này vẫn đang sở hữu Nguyên liệu XYZChủng loại gốc là Spellcaster-Type, bạn thắng trận Match. Lưu Ý: Lá bài này không được sử dụng trong khi thi đấu.

English Description
3 Level 6 monsters

Must be Xyz Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. If this card attacks your opponent directly and reduces their Life Points to 0, while it has an Xyz Material attached that was originally Spellcaster-Type, you win the Match.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.