FANDOM


Dungeon Worm
ダンジョン・ワーム
DungeonWorm
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Quái thú Thường
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Insect
ATK/DEF 1800/1500
Mã số 51228280
Mô tả Tiểu sử
Ẩn dưới sàn nhà của một mê cung, nó nuốt bất kỳ ai đi qua bên trên.
English Description
Hidden under the floors of a labyrinth, it swallows any who pass above.


.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.