FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 13:53, ngày 29 tháng 9 năm 2016Huykaiba (tường | đóng góp)‎ . . (4.156 byte) (+4.156)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{About|the ''TCG'' set|the ''OCG'' set|Duelist Pack: Pharaoh's Memories}} {{Infobox set | image = DPRP-BoosterEN.png | en_name = Duelis…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.