FANDOM


Duel Link Dragon
(けっ)(とう)(りゅう) デュエル・リンク・ドラゴン
 Tên Việt Giác Đấu Liên Long
 Tên Nhật (Kana)
けっ
とう
りゅう デュエル・リンク・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn)
けっ
とう
りゅう
デュエル・リンク・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Kettōryū Dyueru Rinku Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Duel Dragon - Duel Link Dragon
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Dragon / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 0 / 4
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.