FANDOM


Dual Assembwurm
デュアル・アセンブルム
DualAssembwurm-SP18-EN-C-1E
 Tên Việt Nhị Sắc Hoà Long
 Tên Nhật デュアル・アセンブルム
 Tên Nhật (rōmaji) Dyuaru Asenburumu
 Tên Hàn 듀얼 어셈블룸
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1000
 Mã số 07445307
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.