FANDOM


Drowning Mirror Force
()(もん)のバリア -ウェーブ・フォース-
DrowningMirrorForce-SHVI-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
もんのバリア -ウェーブ・フォース-
 Tên Nhật (Chuẩn)
もん
のバリア -ウェーブ・フォース-
 Tên Nhật (rōmaji) Hamon no Baria – Wēbu Fōsu –
 Tên Nhật (Dịch) Ripple Barrier - Wave Force -
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 47475363
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.