FANDOM


Drop Draco
  • Nhật: ドロップドラコ
  • Romaji: Doroppudorako
  • Việt: Giáng Pháo Long
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

[ ]
Nếu bạn điều khiển một quái thú Liên-3 trở lên, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay của bạn) trong Thế Thủ. Nếu một (số) lá bài được gửi từ tay, Bộ bài, và/hoặc sân của bạn hoặc của đối thủ vào Mộ: Bạn có thể gây 300 thiệt hại cho mỗi người chơi ứng với mỗi lá bài đó được gửi. Bạn chỉ có thể dùng mỗi hiệu ứng của "Drop Draco" một lần trong lượt.
CÔNG / 1000   THỦ / 2200
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Drop Draco If you control a Link-3 or higher monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Defense Position. If a card(s) is sent from your or your opponent's hand, Deck, and/or field to the GY: You can inflict 300 damage to each player for each of those sent cards. You can only use each effect of "Drop Draco" once per turn.
Nhật このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:自分フィールドにリンク3以上のモンスターが存在する場合、このカードは手札から守備表示で特殊召喚できる。②:自分・相手の手札・デッキ・フィールドからカードが墓地へ送られた場合に発動できる。その墓地へ送られたカードの数×300ダメージをお互いのプレイヤーに与える。

Hình ảnh khác