FANDOM


Drooling Lizard
()()をすするもの
 Tên Nhật (Kana)
いき
ちをすするもの
 Tên Nhật (Chuẩn)
き血
をすするもの
 Tên Hàn 먹이를찾는도마뱀
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile
 CÔNG / THỦ 900 / 800
 Mã số 16353197
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.