Tên Tiếng Anh/Việt của lá này không chính thức.

Dreamland
드림랜드
Dreamland-CROS-KR-R-1E.png
 Tên Hàn 드림랜드
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Môi trường Field.svg
 Mã số 26920296
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.