FANDOM


Dream Mirror of Joy
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.