FANDOM


Drawber
  • Nhật: ドローボウ
  • Romaji: Dorōbō
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Thông thường

Tuyên bố một tên lá bài. Đối thủ rút 1 lá và tiết lộ nó. Nếu nó là lá bài được tuyên bố, đối thủ phải đưa tất cả lá bài từ taysân của họ về Bộ bài.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)


Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Drawber Declare a card name. Your opponent draws 1 card and reveals it. If it is the declared card, your opponent must return all cards from their hand and their side of the field to the Deck.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.