FANDOM


Dragunity Knight - Romulus
ドラグニティナイト-ロムルス
DragunityKnightRomulus-LVP2-JP-OP
 Tên Việt Đoàn Long Kỵ Sĩ - Khải Thiên Giáo
 Tên Nhật ドラグニティナイト-ロムルス
 Tên Nhật (Dịch) Dragunity Knight Romulus
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ PHONG PHONG
 Loại Dragon / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1200 / 2
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.