FANDOM


Dragunity Knight - Gae Dearg
ドラグニティナイト-ガジャルグ
DragunityKnightGaeDearg-BLLR-EN-UR-1E
 Tên Việt Đoàn Long Kỵ Sĩ - Xích Quỷ Lao
 Tên Nhật ドラグニティナイト-ガジャルグ
 Tên Nhật (rōmaji) Doraguniti Naito - Gajarugu
 Tên Hàn 드래그니티 나이트-가잘그
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 800
 Mã số 34116027
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.