FANDOM


Dragunity Divine Lance
ドラグニティの(しん)(そう)
DragunityDivineLance-SECE-EN-C-1E
 Tên Việt Đoàn Long Thần Thương Kích
 Tên Nhật (Kana) ドラグニティの
しん
そう
 Tên Nhật (Chuẩn) ドラグニティの神
しん
そう
 Tên Nhật (rōmaji) Dragunity no Shinsō
 Tên Hàn 드래그니티의 신창
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 60004971
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.