Dragun of Red-Eyes
(ちょう)()(どう)(りゅう)()()-ドラグーン・オブ・レッドアイズ
 Tên Việt Siêu Ma Long Kỵ - Xích Nhãn Long
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
どう
りゅう
し-ドラグーン・オブ・レッドアイズ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
どう
りゅう
-ドラグーン・オブ・レッドアイズ
 Tên Nhật (rōmaji) Chōmadō Ryūkishi - Doragūn Obu Reddoaizu
 Tên Nhật (Dịch) Super Magical Dragon Knight - Dragoon of Red-Eyes
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.