FANDOMDragons of Legend 2 là một Booster Pack trong Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG). Nó bao gồm hàng chục lá bài nổi tiếng trong cả 5 TV series Yu-Gi-Oh!.[1]

Đặc trưng

Phân tích

Gồm có 5 lá bài mỗi gói, 4 Super Rares và 1 Secret Rare. Set chứa 45 lá bài, bao gồm:

Thư viện

Danh sách

Set number Name Rarity Category
DRL2-EN001 Timaeus the Knight of Destiny Secret Rare Effect Fusion Monster
DRL2-EN002 Legendary Knight Critias Secret Rare Effect Monster
DRL2-EN003 Doom Virus Dragon Secret Rare Effect Fusion Monster
DRL2-EN004 Tyrant Burst Dragon Secret Rare Effect Fusion Monster
DRL2-EN005 Mirror Force Dragon Secret Rare Effect Fusion Monster
DRL2-EN006 The Fang of Critias Secret Rare Normal Spell Card
DRL2-EN007 Tyrant Wing Super Rare Normal Trap Card
DRL2-EN008 Legendary Knight Hermos Secret Rare Effect Monster
DRL2-EN009 Time Magic Hammer Secret Rare Effect Fusion Monster
DRL2-EN010 Rocket Hermos Cannon Secret Rare Effect Fusion Monster
DRL2-EN011 Goddess Bow Secret Rare Effect Fusion Monster
DRL2-EN012 Red-Eyes Black Dragon Sword Secret Rare Effect Fusion Monster
DRL2-EN013 The Claw of Hermos Secret Rare Normal Spell Card
DRL2-EN014 Roulette Spider Super Rare Quick-Play Spell Card
DRL2-EN015 Double Magical Arm Bind Super Rare Normal Trap Card
DRL2-EN016 Lord of the Red Secret Rare Effect Ritual Monster
DRL2-EN017 Red-Eyes Transmigration Super Rare Ritual Spell Card
DRL2-EN018 Paladin of Dark Dragon Secret Rare Effect Ritual Monster
DRL2-EN019 Dark Dragon Ritual Super Rare Ritual Spell Card
DRL2-EN020 Red-Eyes Spirit Super Rare Normal Trap Card
DRL2-EN021 Red-Eyes Burn Super Rare Normal Trap Card
DRL2-EN022 Toon Ancient Gear Golem Super Rare Effect Monster
DRL2-EN023 Toon Kingdom Secret Rare Field Spell Card
DRL2-EN024 Toon Rollback Super Rare Normal Spell Card
DRL2-EN025 Shadow Toon Super Rare Normal Spell Card
DRL2-EN026 Comic Hand Secret Rare Equip Spell Card
DRL2-EN027 Mimicat Secret Rare Normal Spell Card
DRL2-EN028 Toon Mask Secret Rare Normal Trap Card
DRL2-EN029 Toon Briefcase Super Rare Normal Trap Card
DRL2-EN030 Prediction Princess Coinorma Super Rare Flip monster
DRL2-EN031 Prediction Princess Petalelf Super Rare Flip monster
DRL2-EN032 Prediction Princess Astromorrigan Super Rare Flip monster
DRL2-EN033 Prediction Princess Arrowsylph Super Rare Flip monster
DRL2-EN034 Prediction Princess Crystaldine Super Rare Flip monster
DRL2-EN035 Prediction Princess Tarotrei Secret Rare Effect Ritual Monster
DRL2-EN036 Prediction Ritual Super Rare Ritual Spell Card
DRL2-EN037 Black Cat-astrophe Super Rare Normal Spell Card
DRL2-EN038 Reverse Reuse Super Rare Normal Spell Card
DRL2-EN039 Aquaactress Tetra Super Rare Effect Monster
DRL2-EN040 Aquaactress Guppy Super Rare Effect Monster
DRL2-EN041 Aquaactress Arowana Super Rare Effect Monster
DRL2-EN042 Aquarium Stage Super Rare Continuous Spell Card
DRL2-EN043 Aquarium Set Super Rare Continuous Spell Card
DRL2-EN044 Aquarium Lighting Super Rare Continuous Spell Card
DRL2-EN045 Aqua Story - Urashima Super Rare Normal Trap Card

Tham khảo

  1. YGOrganization: [TCG] Summer Product Announcements

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.