FANDOM


Dragonox, the Empowered Warrior
()(そう)(せん)() ドラゴノックス
DragonoxtheEmpoweredWarrior-CT13-EN-SR-LE
 Tên Nhật (Kana)
そう
せん
し ドラゴノックス
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
せん
ドラゴノックス
 Tên Nhật (rōmaji) Masōsenshi Doragonokkusu
 Tên Nhật (Dịch) Dragonox, the Magic-Equipped Warrior
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 7
 Loại Warrior / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1500
 Mã số 92870717
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.