FANDOM


Dragon Shield
  • Nhật: ドラゴン・シールド
  • Romaji: Doragon Shīrudo
  • Việt: Long Thuẫn
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Thông thường

Chỉ trang bị cho một quái thú Rồng. Nó không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài. Bạn không nhận thiệt hại chiến đấu từ các đợt tấn công liên quan đến nó.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Dragon Shield Equip only to a Dragon-Type monster. It cannot be destroyed by battle or by card effects. You take no battle damage from attacks involving it.
Nhật ドラゴン族モンスターにのみ装備可能。装備モンスターは戦闘及びカードの効果では破壊されない。装備モンスターとの戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージは0になる。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.