FANDOM


Dragon Shield
ドラゴン・シールド
DragonShield-SHSP-EN-C-1E
 Tên Việt Long Thuẫn
 Tên Nhật ドラゴン・シールド
 Tên Nhật (rōmaji) Doragon Shīrudo
 Tên Hàn 드래곤 실드
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 63300440
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.