Dragon Revival Ritual
 • Nhật:
  じゃ
  りゅう
  ふっ
  かつ
  の儀
  しき
 • Kana:
  じゃ
  りゅう
  ふっ
  かつの
  しき
 • Romaji: Jaryū Fukkatsu no Gishiki
 • Việt: Tế Lễ Phục Sinh Quỷ Long
Khác:
Wicked-Dragon Revival Ritual
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Tế lễ

Loại Hiệu ứng

Lá này được dùng để Triệu hồi Tế lễ "Mythic Dragon". Bạn cũng phải Hi sinh 1 quái thú ÁM, THỔ, THỦY, Hỏa, hoặc PHONG từ sân hoặc tay bạn trong vòng 5 lượt.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Dragon Revival Ritual This card is used to Ritual Summon "Mythic Dragon". You must also Tribute 1 DARK, EARTH, FIRE, WATER, and WIND monster from the field or your hand within 5 turns.
Nhật 「F・G・D-ファイブ・ゴッド・ドラゴン-」の降臨に必要。5ターン以内に場か手札から地・水・炎・風・闇属性のモンスターを生け贄に捧げなければならない。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.