FANDOM


Dragon Ravine
(りゅう)(けい)(こく)
DragonRavine-LCKC-EN-ScR-1E
 Tên Việt Vách Núi của Rồng
 Tên Nhật (Kana)
りゅうの
けい
こく
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
の渓
けい
こく
 Tên Nhật (rōmaji) Ryū no Keikoku
 Tên Hàn 용의 계곡
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 62265044
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.