FANDOM


Dragon Mastery
(りゅう)(そう)(じゅつ)
DragonMastery-SDDL-EN-C-1E
 Tên Việt Thuần Long Nhân
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
そう
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
そう
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Ryūsōjutsu
 Tên Hàn 용 조종술
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 99659159
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.